Trwa ładowanie

Trwa ładowanie
PL
UK

Regulamin uczestnictwa w programie lojalnościowym Kaufland Card

Wersja Regulaminu 4.0 obowiązuje od dnia 28.02.2024

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Kaufland Card, warunki i zasady korzystania z Aplikacji Kaufland oraz ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej kaufland.pl oraz Aplikacji Kaufland.

1.2. Usługi opisane w niniejszym Regulaminie są świadczone przez spółkę Kaufland Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890, NIP: 8992367273, Regon: 151562471, telefon 800 300 062, e-mail: kontakt@kaufland.pl (dalej jako Kaufland).

1.3. Serwis www.kaufland.pl oraz www.kaufland.pl/kauflandcard jest prowadzony przez  Kaufland. 

1.4. Celem Programu Lojalnościowego, zwanego dalej Programem, jest dostarczanie Uczestnikom informacji dotyczących ofert handlowych, promocji, usług sieci Kaufland oraz wybranych Partnerów współpracujących, które odpowiadają zainteresowaniom Uczestnika oraz dokonywanym przez niego zakupom w sklepach Kaufland. 

2. Definicje

2.1. APLIKACJA, APLIKACJA KAUFLAND, KAUFLAND APP, K-App - aplikacja Kaufland do pobrania  z App Store lub Google Play;

2.2. CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA - zespół pracowników Kaufland zajmujący się odpowiedzią na pytania Klientów, który jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 i w soboty od 8.00 do 17.00 pod bezpłatnym numerem telefonu 800 300 062.

2.3. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Kaufland lub Konta Kaufland Card, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta Kaufland lub Konta Kaufland Card;

2.4. KAUFLAND - Kaufland Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000879890, NIP: 8992367273, REGON: 151562471; 

2.5. KAUFLAND CARD – karta w formie plastikowej lub w formie mobilnej w postaci kodu QR dostępnego w Aplikacji Kaufland. Zeskanowanie jej przy kasie powoduje naliczenie dostępnych dla Klienta benefitów Programu; 

2.6. KLIENT – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji lub Serwisu nieposiadająca Konta Kaufland lub Konta Kaufland Card;

2.7. KONTO KAUFLAND – Usługa Elektroniczna, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z określonych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji Kaufland. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w witrynie Kaufland lub w Aplikacji Kaufland;

2.8. KONTO KAUFLAND CARD – Usługa Elektroniczna, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Programu Lojalnościowego Kaufland Card za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji. Klient uzyskuje dostęp do funkcji Programu po dokonaniu rejestracji do Programu Kaufland Card w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji Kaufland;  

2.9.LISTA ZAKUPÓW – funkcjonalność dostępna dla posiadaczy Konta Kaufland w Aplikacji oraz Serwisie, umożliwiająca tworzenie, edytowanie, przechowywanie danych o produktach, które Klient zamierza nabyć i/lub, które nabył;

2.10. LOGIN – adres e-mail lub numer telefonu Klienta podany podczas tworzenia Konta Kaufland lub Kaufland Card;

2.11. PARTNER - podmiot współpracujący z Kaufland, którego oferta może zostać udostępniona Uczestnikom zgodnie z Regulaminem;

2.12. POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument regulujący zasady postępowania z danymi osobowymi Uczestników przez Kaufland;

2.13. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE – Facebook, Twitter, Google+, Apple;

2.14. POSIADACZ KONTA KAUFLAND – Klient, który założył Konto Kaufland na stronie kaufland.pl lub w Aplikacji Kaufland i jednocześnie nie dołączył do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Kaufland Card;  

2.15. PROGRAM/ PROGRAM LOJALNOŚCIOWY /PROGRAM KAUFLAND CARD – bezpłatna usługa świadczona Klientom przez Kaufland polegająca na udostępnianiu Uczestnikom Programu specjalnych korzyści opisanych w tym Regulaminie i informowaniu o nich w wybrany przez Uczestnika sposób; 

2.16.PUNKTY LOJALNOŚCIOWE – punkty, które są naliczane za każde zakupy, podczas których przy kasie była zeskanowana zarejestrowana Kaufland Card. Punkty podlegają wymianie na kupony, na zasadach i warunkach określonych w pkt 6 Regulaminu;

2.17. REGULAMIN – niniejszy regulamin;

2.18. REJESTRACJA KAUFLAND CARD – zarejestrowanie plastikowej karty polega na powiazaniu jej z Kontem Kaufland, co można zrobić w czasie dokonywania rejestracji lub dodać plastikową kartę do już posiadanego konta. Mobilna wersja karty, w postaci kodu QR, jest zarejestrowana w przypadku przystąpienia do Programu za pośrednictwem Aplikacji Kaufland; 

2.19.SERWIS INTERNETOWY/ SERWIS– strona internetowa www.kaufland.pl;

2.20. SKLEP - market należący do sieci Kaufland; lista lokalizacji Sklepów jest dostępna w Serwisie oraz Aplikacji.

2.21. UCZESTNIK – Klient, który dokona rejestracji do Programu Lojalnościowego Kaufland Card. Rejestracja w Programie Lojalnościowym jest możliwa wyłącznie dla Klientów, którzy ukończyli 18 lat; 

2.22. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH – umowa zawierana przez Kaufland z Klientem, polegająca na świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu;

2.23.USŁUGA - udostępnienie Klientom możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego,  Aplikacji, Konta Kaufland oraz Programu Lojalnościowego Kaufland Card;  

2.24. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Kaufland na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Elektronicznych;

2.25. UŻYTKOWNIK APLIKACJI – Klient korzystający z Aplikacji Kaufland.

3. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego Kaufland

3.1. Uczestnikiem Programu może być Klient, który dokona rejestracji do Programu. Rejestracja w Programie Lojalnościowym jest możliwa wyłącznie dla Klientów, którzy ukończyli 18 lat oraz posiadają miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej. Do korzystania z Usług oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego uprawnieni są wyłącznie konsumenci w rozumieniu art.  221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3.2. Zakres danych wymaganych do rejestracji w Programie jest następujący:

 • Imię i nazwisko,
 • Zwrot grzecznościowy,
 • Adres (kraj, kod, miasto, ulica – obowiązkowo; nr domu – opcjonalnie)
 • Adres e-mail lub alternatywnie numer telefonu komórkowego,
 • Data urodzenia,
 • Hasło osobiście wybrane przez użytkownika, 
 • Numer Kaufland Card, jeżeli rejestracja przebiega w oparciu o plastikową wersję karty.

Do zarejestrowania w Programie i korzystania z Kaufland Card wymagany jest ważny numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Po wprowadzeniu danych na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego wysyłany jest  kod umożliwiający dokończenie procesu rejestracji. Brak wprowadzenia kodu spowoduje, że dane nie zostaną zapisane a konto nie zostanie utworzone.

3.3.Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym i korzystanie ze wszystkich Usług opisanych  w Regulaminie jest bezpłatne, jednakże dostęp do poszczególnych Usług może być uzależniony od udzielenia przez Uczestnika dodatkowych zgód, co zostanie w sposób szczegółowy opisane w dalszej części Regulaminu. 

3.4. Rejestracja w Programie dla użytkowników Aplikacji Kaufland 

W celu korzystania ze wszystkich korzyści Programu należy pobrać Aplikację Kaufland z App Store lub Google Play i zarejestrować się do Programu Kaufland Card. Aby pobrać Aplikację wymagane jest posiadanie smartfona z systemem operacyjnym Android lub iOS oraz połączenia internetowego w tym telefonie (zgodnie z zapisami pkt 12).

Rejestracja w Programie polega na uzupełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym. Zakończenie i potwierdzenie rejestracji otrzymanym kodem będzie skutkowało utworzeniem Konta Kaufland oraz Konta Kaufland Card.  W Aplikacji dostępna będzie mobilna karta w postaci kodu QR.

3.5. Rejestracja w Programie na stronie www.kaufland.pl lub na terminalu znajdującym się w punkcie informacyjnym w  sklepie Kaufland. 

Do Programu można przystąpić korzystając z karty Kaufland Card w formie plastikowej. Karty dostępne są w każdym Sklepie przy kasie lub w punkcie informacyjnym. Rejestracja w Programie z użyciem plastikowej karty, jest możliwa po wejściu  na stronę www.kaufland.pl/kauflandcard  i wybraniu opcji zarejestrowania się w Programie. W procesie rejestracji należy wprowadzić numer posiadanej Kaufland Card, a następnie uzupełnić wymagane w formularzu dane. Zakończenie i potwierdzenie rejestracji konta otrzymanym kodem będzie skutkowało utworzeniem konta Kaufland oraz Kaufland Card.  

Rejestracja do Programu na terminalu w Sklepie polega na zeskanowaniu plastikowej  karty (lub wpisaniu numeru karty z wyświetlonej klawiatury), a następnie wypełnieniu formularza rejestracji, co skutkuje utworzeniem konta Klienta oraz konta Kaufland Card. 

Plastikową niezarejestrowaną jeszcze kartę można również dodać do posiadanej Aplikacji Kaufland. Pozwoli to na korzystanie z dwóch rodzajów kart i pełnego zakresu  korzyści dostępnych w Aplikacji. Do jednego konta w Aplikacji można dodać maksymalnie 5 plastikowych Kaufland Card. 

Posiadając zarejestrowaną kartę plastikową można zarejestrować się w Aplikacji Kaufland z użyciem adresu e-mail lub nr telefonu użytym do utworzenia konta Kaufland Card i korzystać z obu form kart jednocześnie. 

3.6. Rejestracja dla Klientów, którzy posiadają Konto Kaufland.

Klienci, którzy posiadają już Konto Kaufland w celu dołączenia do Programu mogą zalogować się na swoje dane w Aplikacji lub na stronie www.kaufland.pl, a następnie dokonać rejestracji do Programu, klikając w odpowiedni baner. 

3.7. Aby zarejestrować się w Programie Klient musi zaakceptować w procesie rejestracji warunki Regulaminu oraz zapoznać się z Polityką Prywatności.

 

4. Oferty dla Uczestników Kaufland Card

4.1. W celu zapewnienia korzyści wynikających z posiadania Kaufland Card i jednocześnie, aby zaoferować, jak najlepiej spersonalizowane oferty, chcemy lepiej poznać Uczestników. Dlatego zbieramy dane, aby dowiedzieć się, które produkty, promocje i usługi mogą być dla każdego z nich interesujące i istotne. W ten sposób możemy np. powiadamiać Uczestników o ogólnodostępnych promocjach rabatowych, oferować im spersonalizowane  oferty promocyjne oraz informować o atrakcyjnych ofertach w ramach poszczególnych promocji produktowych. Z tego powodu gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy  dane osobowe – informacje dotyczące cech Uczestników lub ich zachowań zakupowych (więcej szczegółów w Polityka Prywatności). 

4.2. Dane wymienione powyżej mogą również dać wskazówki na temat potencjalnych zainteresowań produktowych. W tym celu określamy możliwy związek między wybranymi danymi a zainteresowaniem określonymi produktami. Do ustalenia tego związku wykorzystujemy metody matematyczne i statystyczne. W tym celu dane osobowe są porównywane w formie zanonimizowanej z danymi innych klientów. Na podstawie tego porównania możemy następnie wywnioskować, jakie inne produkty i promocje, którymi zainteresowali się inni klienci o porównywalnych zainteresowaniach, mogą być interesujące dla konkretnego Uczestnika. Oznacza to, że oferty otrzymywane przez poszczególne grupy Uczestników mogą się od siebie różnić. 

4.3. Poprzez spersonalizowane oferty promocyjne Kaufland ma możliwość, ale nie obowiązek, dostosowania ofert do zainteresowań i preferencji konkretnego Uczestnika. Żeby Kaufland mógł wykorzystać zebrane dane w celu zaproponowania ofert indywidualnie dopasowanych do preferencji Uczestnika, niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na profilowanie mające na celu przyznanie mu dodatkowych zniżek i kuponów rabatowych. Wyrażenie zgody przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania ofert w postaci kuponów rabatowych. Zgodę Uczestnik może wyrazić, klikając w baner „Twoje kupony” w Aplikacji lub logując się na swoje konto na terminalu w sklepie lub na stronie kaufland.pl/kauflandcard  i w każdej chwili ją odwołać, edytując dane w Profilu Klienta. 

4.4. Czas trwania i parametry spersonalizowanej oferty promocyjnej oraz zasady jej wykorzystania mogą się różnić i są zawsze szczegółowo wskazane w jej opisie. Użytkownicy mobilnej Kaufland Card swoje oferty mają dostępne w Aplikacji Kaufland. Oferty są również widoczne i dostępne dla Uczestników po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.kaufland.pl lub na terminalu w punkcie informacyjnym. 

4.5. Każda spersonalizowana oferta promocyjna ma ustalony okres ważności, który może wynosić np. jeden dzień, kilka dni itp. Oferta może być ważna albo we wszystkich sklepach Kaufland w Polsce, albo tylko w wybranych Sklepach zgodnie  ze szczegółami opisanymi w ofercie. Spersonalizowane oferty promocyjne mogą być różnego rodzaju i obejmować na przykład: rabat na konkretny produkt, rabat na konkretną grupę produktów, rabat na całkowitą wartość koszyka Uczestnika itp. 

4.6. Spersonalizowane oferty promocyjne są dostępne w formie już aktywowanej ("oferty aktywowane") lub w formie ofert nieaktywnych, które Uczestnik sam aktywuje lub dezaktywuje za pomocą przycisku aktywuj/dezaktywuj ("oferty nieaktywne") w Aplikacji lub po zalogowaniu na swoje konto Użytkownika. Aktywowane oferty zostaną zastosowane do zakupów automatycznie, jeżeli przy kasie zostanie zeskanowana Kaufland Card Uczestnika w formie mobilnej lub plastikowej. W niektórych przypadkach możliwość aktywacji kuponu może być uzależniona od ilości posiadanych przez Uczestnika Punktów Lojalnościowych, co zostało opisane w rozdziale 6 Regulaminu. 

4.7. Informacje o dostępnych ofertach spersonalizowanych mogą być wysyłane za pośrednictwem kanału komunikacji, na który Uczestnik wyraził zgodę.

4.8. Oprócz ofert promocyjnych opisanych powyżej w sklepach Kaufland dostępne są dodatkowe rabaty dla Uczestników, naliczane przy kasie po zeskanowaniu zarejestrowanej Kaufland Card (np. artykuły, grupy produktów, które w przypadku korzystania z Kaufland Card są oferowane po niższej cenie). Rabaty te nie mogą być łączone z promocjami wynikającymi ze spersonalizowanych ofert przygotowanych dla Uczestnika.

4.9. Udział w Programie Lojalnościowym Kaufland Card oraz otrzymywanie spersonalizowanych ofert promocyjnych za pośrednictwem Aplikacji Kaufland lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji, z którego korzysta Uczestnik, jest bezpłatne. W ramach usługi Kaufland Card, Uczestnik może korzystać z różnego rodzaju ofert w zależności od swoich potrzeb. 

5. Oferty specjalne Partnerów Kaufland

5.1. W ramach Programu Lojalnościowego Kaufland Card Uczestnik ma możliwość otrzymania   ofert od podmiotów współpracujących z Kaufland  (Partner). Szczegółowe informacje o aktualnie dostępnych ofertach Partnerów są dostępne po zalogowaniu na koncie Klienta w Aplikacji, terminalu Klienta  lub na stronie kaufland.pl w sekcji „Oferty partnerów”.

5.2 .Oferty Partnerów to specjalnie dedykowane dla użytkowników Kaufland Card rabaty, zniżki, promocje lub inne korzyści, które można zrealizować po spełnieniu warunków oferty, a w szczególności okazaniu lub zeskanowaniu dedykowanego kuponu.

5.3. Informacje o aktualnych dostępnych dla Użytkownika ofertach Partnerów mogą być dystrybuowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail i/lub sms). Aby otrzymywać aktualne informacje o ofertach, należy w trakcie rejestracji do Programu wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Kaufland oraz Partnerów Kaufland. Każda z tych zgód  może być w każdym czasie odwołana. Wystarczy zalogować się na swoje Konto Kaufland Card i odznaczyć odpowiadające  zgodzie pola w profilu Klienta. 

5.4. Oferty  oferowane przez Partnera nie stanowią oferty Kaufland, a korzystanie z nich podlega wyłącznym warunkom korzystania wskazanym przez Partnera. Jeżeli „Oferty Partnerów” zawierają odesłania do stron podmiotów trzecich, odpowiedzialność za treść tych stron spoczywa wyłącznie na tych podmiotach. W przypadku wykorzystania przez Uczestnika oferty Partnera, Partner może powiadomić Kaufland o tym fakcie. Odpowiedzialność za realizację oferty Partnera ponosi Partner. 

6. Zbieranie punktów lojalnościowych

6.1. Za każdy zakup w dowolnym sklepie Kaufland o wartości co najmniej 1zł, przy zapłacie za który Uczestnik okaże swoją mobilną lub plastikową Kaufland Card zostaną mu dopisane punkty lojalnościowe na jego Koncie Kaufland Card, w taki sposób, że za każdy pełny wydany 1zł zostanie dopisany 1 punkt lojalnościowy.

6.2. Jeżeli Uczestnik posiada więcej niż jedną kartę powiązaną ze swoim kontem, punkty zbierane z użyciem każdej z kart będą się sumowały. W trakcie jednych zakupów Uczestnik może okazać tylko jedną kartę mobilną lub plastikową, niezależnie od tego, ile kart jest powiązanych z jego kontem Kaufland Card. 

6.3. Punkty lojalnościowe nie będą przyznawane Uczestnikowi za zakup napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, produktów  leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, mlek modyfikowanych i kaszek dla dzieci i niemowląt, wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, kart podarunkowych oraz za uiszczenie kaucji.

6.4. Zebrane punkty lojalnościowe mogą być wymieniane na specjalne kupony w ramach przeprowadzanych akcji lojalnościowych. Wymiany swoich punktów można dokonać w Aplikacji Kaufland lub po zalogowaniu na swoim Koncie Kaufland Card na www.kaufland.pl lub na terminalu w punkcie informacyjnym w Sklepie. W celu wymiany punktów wystarczy aktywować wybrany kupon, który w polu aktywacji ma wskazaną wartość punktów wymaganą do jego uruchomienia. Punkty zostaną odjęte od sumy punków zebranych przez Uczestnika a kupon wyświetli się jako aktywny. Jeżeli Uczestnik nie będzie miał wystarczającej liczby punktów wymaganej do aktywacji kuponu, kupon nie zostanie aktywowany. Aktywowane oferty zostaną zastosowane do zakupów automatycznie, jeżeli przy kasie zostanie zeskanowana Kaufland Card Uczestnika w formie mobilnej lub plastikowej. Jeżeli Uczestnik  posiada więcej niż jedną kartę powiązaną z kontem, aktywowany kupon zostanie zrealizowany niezależnie od tego, która Karta zostanie zeskanowana przy kasie. Kupon pozostaje aktywny przez okres wskazany na kuponie.

Zwrot punktów lojalnościowych z niezrealizowanych, ale aktywowanych kuponów jest możliwy tylko wtedy, gdy zostały one dezaktywowane poprzez ponowne kliknięcie przed upływem ważności kuponów. Punkty lojalnościowe z aktywowanych, ale niezrealizowanych kuponów wygasają automatycznie wraz z upływem ważności kuponu i nie podlegają zwrotowi. Punkty lojalnościowe wymienione na kupon nie są zwracane przy wymianie lub zwrocie towaru.

6.5. Punkty lojalnościowe nie mogą być wymienione na pieniądze. Punkty lojalnościowe nie są środkiem płatniczym.

6.6. Punkty lojalnościowe są ważne co najmniej przez 12 miesięcy od daty ich zebrania z zastrzeżeniem że wygaszane są 2 razy w roku 1go marca  oraz  1go września.  

Kupony aktywowane za punkty lojalnościowe w ostatnim dniu ich obowiązywania pozostają ważne do upływu okresu ważności kuponu na który punkty zostały wymienione. Ważność kuponu każdorazowo wskazana jest w opisie kuponu.

6.7. Kaufland podjął decyzję o wydłużeniu okresu obowiązywania punktów zebranych w okresach wskazanych poniżej:

- punkty zebrane do 31.08.2023 r. zostaną wygaszone 1 września 2024 r.

- punkty zebrane  od 1 września 2023 r. do końca 29 lutego 2024 r. zostaną wygaszone 1 marca 2025 r.

7. Akcje promocyjne z nagrodami

7.1. W wybranych okresach funkcjonowania Programu, Kaufland może wprowadzać promocje realizowane w formie gier dostępnych w Aplikacji Kaufland.  

7.2. Szczegółowe zasady uczestnictwa w grze oraz termin jej obowiązywania są w takim przypadku opisane w dedykowanym regulaminie promocji dostępnym na stronie Kaufland.pl/kauflandcard, w Aplikacji Kaufland oraz w Sklepach w Punktach Obsługi Klienta.

7.3. Możliwość udziału w akcji promocyjnej może być uzależniona od spełnienia przez Uczestnika dodatkowych warunków, które zostaną opisane w regulaminie, o jakim mowa w punkcie 7.2.

8.  Akcje charytatywne

8.1. W wybranych okresach funkcjonowania Programu, Kaufland może wprowadzać możliwość wymiany przez Uczestników zebranych punktów lojalnościowych na kupony, których aktywacja spowoduje wsparcie akcji charytatywnej. 

8.2. Cel akcji charytatywnej, szczegółowe zasady uczestnictwa oraz termin jej trwania są w takim przypadku opisane w dedykowanym regulaminie dostępnym na stronie Kaufland.pl/kauflandcard, w Aplikacji Kaufland oraz w Sklepach w Punktach Obsługi Klienta. 

9. Elektroniczne podsumowanie zakupów

9.1. Uczestnik Programu ma możliwość wyświetlania w Aplikacji Kaufland elektronicznego podsumowania zakupów dokonywanych w Sklepach, z użyciem Kaufland Card. Na podsumowaniu zakupów widoczne są zakupione artykuły, suma oszczędności z Kaufland Card oraz liczba zebranych w transakcji punktów. Funkcja ta jest dostępna w menu Aplikacji po wybraniu „Moje zakupy”. 

9.2. Elektroniczne podsumowanie zakupów nie jest zamiennikiem papierowego paragonu fiskalnego. Uczestnik Programu nadal po dokonaniu zakupów będzie otrzymywał wydrukowany paragon, który jest obowiązującym dowodem zakupu w przypadku dokonywania zwrotu towaru. 

10. Funkcja K-SCAN

10.1. W wybranych sklepach (lista dostępna na stronie https://www.kaufland.pl/dla-klienta/nasze-uslugi/k-scan.html) Uczestnik programu lojalnościowego Kaufland Card ma możliwość korzystania z funkcji K-SCAN. Funkcja K-SCAN umożliwia uczestnikowi programu samodzielne skanowanie produktów. Ta procedura zastępuje skanowanie zakupów w kasie. 

10.2. Uczestnik korzysta z funkcji K-SCAN za pomocą mobilnego urządzenia skanującego znajdującego się w sklepach Kaufland („Urządzenie skanujące Kaufland”) lub za pomocą własnego urządzenia mobilnego z funkcją aparatu fotograficznego (np. smartfon, tablet), włączoną funkcją lokalizacji, zainstalowaną i aktywną aplikacją mobilną Kaufland oraz mobilną kartą Kaufland Card („Urządzenie Uczestnika”) (Urządzenie skanujące Kaufland oraz Urządzenie Uczestnika dalej łącznie jako „Urządzenie skanujące”). 

10.3. W celu skorzystania z Urządzenia skanującego Kaufland Uczestnik zobowiązany jest do podania danych konta Kaufland Card poprzez zeskanowanie na ekranie Urządzenia skanującego kodu QR karty Kaufland Card (w formie plastikowej lub mobilnej) należącej do Uczestnika.

10.4. W celu skorzystania z Urządzenia Uczestnika konieczne jest zalogowanie do aplikacji Kaufland, wybranie usługi „K-Scan” w interfejsie aplikacji Kaufland oraz wybranie sklepu stacjonarnego, w którym Uczestnik chce dokonać zakupów w ramach danej sesji zakupowej.

10.5.Po rozpoczęciu skanowania produktów w ramach pojedynczego cyklu zakupowego można używać tylko jednego Urządzenia skanującego.

10.6.Skanując produkty, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do komunikatów wyświetlanych na Urządzeniu skanującym.

10.7. Uczestnik zobowiązany jest zeskanować kod kreskowy każdego produktu przed jego umieszczeniem w wózku zakupowym (należy zeskanować kod kreskowy znajdujący się bezpośrednio na produkcie lub etykiecie cenowej znajdującej się na półce).

10.8. Zeskanowane produkty są wyświetlane Uczestnikowi na Urządzeniu skanującym. Jeśli produkt został przez Uczestnika zeskanowany nieprawidłowo lub w nieprawidłowej ilości, należy dokonać korekty za pomocą przycisków (+/-) znajdujących się na Urządzeniu skanującym.

10.9. Po zakończeniu skanowania produktów Urządzenie skanujące generuje kod QR, który zawiera następujące informacje: numer karty Uczestnika w Programie Lojalnościowym Kaufland Card, ID transakcji (cyklu zakupowego) oraz informację o tym, czy konieczna jest weryfikacja zeskanowanych produktów z zawartością koszyka zakupowego przez pracownika sklepu Kaufland. W celu finalizacji cyklu zakupowego, zawarcia umowy sprzedaży i dokonania płatności za wybrane produkty, Uczestnik powinien udać się do stanowiska kasowego oznaczonego jako „kasa samoobsługowa”. Aby zakończyć cykl zakupowy i sfinalizować sprzedaż, Uczestnik powinien zeskanować na stacjonarnym urządzeniu kasowym kod QR wyświetlający się na Urządzeniu skanującym. Uczestnik powinien stosować się do komunikatów wyświetlanych na stacjonarnym urządzeniu kasowym, by zakończyć proces i dokonać płatności.

10.10. Po zeskanowaniu kodu QR z Urządzenia skanującego na stacjonarnym urządzeniu kasowym w celu sfinalizowania procesu zakupowego konieczna może okazać się weryfikacja poprawności zeskanowania produktów w zestawieniu z zawartością koszyka zakupowego Uczestnika. Weryfikacji takiej dokonuje pracownik sklepu Kaufland. Informacja o konieczności przeprowadzenia takiej weryfikacji zostanie zakomunikowana Uczestnikowi na wyświetlaczu Urządzenia skanującego. Po sfinalizowaniu procesu zakupowego, jeśli Uczestnik korzysta z aplikacji Kaufland APP, w sekcji „Moje zakupy” widoczny będzie sfinalizowany cykl zakupowy wraz z listą kupionych produktów.   

10.11. Jeśli Użytkownik nie sfinalizuje procesu zakupowego i pozostawi zeskanowane produkty w aplikacji Urządzenia skanującego, lista zeskanowanych produktów pozostanie widoczna „w koszyku” aplikacji Urządzenia skanującego Użytkownika do momentu usunięcia ich przez Użytkownika. Użytkownik nie ma możliwości podglądu usuniętych pozycji. 

11. Komunikacja z Uczestnikami 

11.1. W celach związanych z obsługą Programu Kaufland może komunikować się z Uczestnikami za pośrednictwem wiadomości sms, email, wiadomości typu push przy wykorzystaniu funkcji powiadomień w Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie

11.2. Uczestnik może w każdym momencie wyrazić i cofnąć zgodę na: 

11.2.1. Otrzymywanie informacji handlowych Kaufland za pośrednictwem e-mail albo SMS;

11.2.2. Otrzymywanie informacji handlowych Partnerów Kaufland za pośrednictwem e-mail albo SMS

11.2.3. Otrzymywanie informacji handlowych dotyczących napojów alkoholowych.

11.3. Zgodę na otrzymywanie ofert handlowych można wyrazić poprzez zaznaczenie tej opcji w formularzu rejestracji do Programu. Uczestnicy, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej podczas rejestracji do Programu,  mogą to zrobić  w każdym momencie, dokonując zmian w swoim profilu Użytkownika w Aplikacji lub po zalogowaniu na swoje konto w Serwisie internetowym. W ten sam sposób Uczestnik może w każdym momencie odwołać udzieloną zgodę. 

11.4. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowej Kaufland będzie skutkowało również brakiem możliwości otrzymywania informacji handlowej Partnerów Kaufland. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na otrzymywanie informacji handlowej Partnerów Kaufland nie wiąże się z przekazaniem danych osobowych Uczestnika do jakiegokolwiek podmiotu trzeciego. Nadawcą wszystkich wiadomości zawierających oferty Partnerów będzie wyłącznie Kaufland.

11.5. Uczestnik Programu na podstawie udzielonej przez siebie zgody będzie otrzymywał za pośrednictwem e-mail lub SMS informacje o Programie. Treść informacji programowych obejmuje w szczególności informacje o ofertach oraz  o kuponach rabatowych, do których Uczestnik ma dostęp za pośrednictwem Aplikacji Kaufland lub Serwisu internetowego. Informacje o ofertach oraz kuponach rabatowych będą przesyłane w miarę ich dostępności. 

11.6. Uczestnik, który wyrazi zgodę na otrzymywanie ofert handlowych dotyczących napojów alkoholowych, będzie otrzymywał informacje na temat produktów tego rodzaju innych niż piwo dostępnych w Sklepach.

12. Wymagania techniczne do korzystania z aplikacji Kaufland oraz Konta Klienta i Kaufland Card

12.1. Do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi: aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge; włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 7.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 13.0, a Aplikacja powinna być pobrana z oficjalnego sklepu (np. App Store lub Google Play) oraz zaktualizowania do najnowszej dostępnej w danym momencie wersji. Serwis i Aplikacja mogą nie działać poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.

12.2. W zakresie pobierania Aplikacji K-App  za pośrednictwem AppStore firmy Apple (dla urządzeń z systemem iOS) lub Google Play Store (dla urządzeń z systemem Android) obowiązują dodatkowo odpowiednie warunki danego operatora.

12.3. Instalacja oprogramowania i korzystanie z Usług Kaufland APP oraz Kaufland Card wymaga regularnego przesyłania danych z telefonu komórkowego Użytkownika. Zakres i częstotliwość przekazywania danych zależy od rodzaju i zakresu korzystania z Usług. Koszty połączenia powstałe w związku z transferem danych ponosi Użytkownik. Wysokość tych kosztów reguluje umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a odpowiednim dostawcą (operatorem) danych lub usług mobilnych. 

12.4. Poprawne korzystanie z Aplikacji wymaga instalowania aktualizacji, o których Użytkownik będzie informowany podczas korzystania z Aplikacji.

13. Usługi dostępne w Serwisie internetowym i Aplikacji Kaufland

13.1.Klienci, którzy nie posiadają Konta Kaufland, mogą korzystać z następujących usług dostępnych w Serwisie internetowym oraz Aplikacji Kaufland: 

13.1.1. Prezentowanie i umożliwienie przeglądania przez Klientów treści reklamowych, ofert dostępnych w Sklepie wraz ze szczegółami artykułów (np. wielkość opakowania, zawartość i cena z podatkiem VAT) oraz innych zasobów, w tym przepisów kulinarnych. 

13.1.2. Wyszukiwanie sklepów 

W celu przeglądania ofert dostępnych w konkretnym Sklepie można na podstawie adresu lub klikając na mapie wybrać odpowiednią lokalizację. 

W Aplikacji można również skorzystać z opcji wyświetlenia Sklepów znajdujących się w pobliżu miejsca przebywania, warunkiem skorzystania z tej opcji jest udostępnienie informacji o lokalizacji Aplikacji Kaufland, czyli  aktywacja funkcji lokalizacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika. Lokalizacja może być określana za pośrednictwem GPS, rozpoznanej sieci bezprzewodowej WLAN lub sieci telefonii komórkowej. Warunkiem określenia lokalizacji przy użyciu GPS lub WLAN jest posiadanie urządzenia mobilnego z funkcją dostępu do internetu i GPS, na którym zainstalowany jest system operacyjny iOS lub Android w wersji wymaganej podczas instalacji Aplikacji K-App jako wersja minimalna. Informacje o lokalizacji nie są zapisywane ani przekazywane poza Aplikacją K-App.

13.2. Korzystając z Serwisu lub Aplikacji Kaufland można założyć Konto Kaufland. W tym celu wymagane jest wypełnienie formularza rejestracji we wskazane w nim dane, w szczególności: imię, nazwisko, adres-email lub numer telefonu, hasło (podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do założenia Konta). Zakończenie rejestracji wymaga potwierdzenia tożsamości poprzez wpisanie kodu, który zostanie przesłany Użytkownikowi przez Kaufland na udostępniony numer telefonu lub adres e-mail. Klient ma prawo do edycji w każdym czasie następujących danych przypisanych do Konta: imię, nazwisko. Login i Hasło mają charakter poufny.

13.3. Dla posiadaczy Konta Kaufland dostępna jest usługa – lista zakupów. 

W ramach tej funkcjonalności Klient może:

 • tworzyć listy zakupów i zarządzać nimi. Do listy zakupów można dołączać dowolny tekst, wybrane oferty i przepisy i/lub zeskanowany kod kreskowy. Poszczególne wpisy na liście zakupów można w każdej chwili usuwać;
 • udostępniać swoją listę zakupów osobie trzeciej za pomocą funkcjonalności zaproszenia do Listy Zakupów. Klient może ręcznie skopiować link z Listą Zakupów i przesłać go w dowolny sposób lub automatycznie wygenerować e-mail z Listą Zakupów. 

14. Obowiązki Uczestnika Programu

14.1.Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta oraz niezwłocznego ich aktualizowania;
 • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Kaufland w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 • niepodejmowania działań mających na celu dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (m.in. spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego Konta, naruszających prawa własności intelektualnej, naruszających obowiązujące przepisy prawa, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta); 
 • niezwłocznego poinformowania Kaufland o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego konta. Uczestnik jest również zobowiązany do natychmiastowej zmiany danych dostępowych w przypadku, kiedy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że konto jest wykorzystywane przez osoby trzecie.

14.2. Adres e-mail i numer telefonu komórkowego, użyte do rejestracji w Programie, nie mogą być powiązane z żadnym innym kontem w Kaufland. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego lub innych danych kontaktowych, które nie należą do Użytkownika, w szczególności tymczasowego anonimowego adresu e-mail, stanowi naruszenie zasad Programu. Umożliwienie innej osobie dostępu do konta Użytkownika jest zabronione. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa swoich danych dostępowych. 

14.3. W sytuacji, gdy Uczestnik (i) podaje informacje, które zgodnie z jego najlepszą wiedzą są nieprawdziwe (ii) podejmuje działania mające na celu obejście zabezpieczeń technicznych, (iii) korzysta z Usług w sposób naruszający Regulamin, (iv) udostępnia swoje Konto Kaufland lub Konto Kaufland Card osobie trzeciej, po uprzednim wezwaniu Uczestnika do zaprzestania naruszeń, może:

a. tymczasowo zablokować kartę Kaufland Card. W tym okresie Uczestnik nie będzie mógł korzystać z Kaufland Card ani zbierać punktów lojalnościowych. W takich przypadkach punkty lojalnościowe nie będą naliczane wstecz;

b. całkowicie zablokować kartę Kaufland Card lub dostęp do aplikacji Kaufland;

c. wykluczyć danego Uczestnika z Programu;

d. czasowo zablokować elementy programu takie jak pojedyncze kupony lub całe funkcji;

e. usunąć nieprawidłowo zdobyte punkty lojalnościowe.

Zastosowany środek będzie adekwatny do charakteru i zakresu naruszenia. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Kaufland zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Uczestnika.

14.4. Uczestnik może odwołać się od decyzji Kaufland podjętej na podstawie pkt 14.3. Regulaminu w trybie określonym w pkt 17 poniżej. 

15. Zakończenie korzystania z Usług oraz uczestnictwa w Programie

15.1. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dostępnych w Aplikacji, usuwając Aplikację K-App. Jeżeli Użytkownik połączył aplikację K-App z Kontem Kaufland Card, wówczas Konto Kaufland Card istnieje w dalszym ciągu, niezależnie od usunięcia Aplikacji K-App z urządzenia mobilnego Użytkownika. W celu usunięcia konta należy wykonać czynności opisane poniżej w pkt. 15.2 oraz 15.3

15.2. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w każdym czasie bez podania przyczyny za pośrednictwem funkcji "Usuń konto" w Aplikacji Kaufland lub w Serwisie internetowym. W przypadku usunięcia konta Kaufland Card zebrane punkty lojalnościowe, które znajdują się na koncie Uczestnika przepadają bez możliwości ich wymiany. Usunięcie Konta Kaufland Card nie powoduje usunięcia konta Kaufland. Klient może je usunąć, dokonując oddzielnej operacji usunięcia Konta zgodnie z zapisami pkt. 15.3.

15.3. Usługa Konta Kaufland świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Kaufland (rezygnacji z Konta) poprzez wybranie opcji „Usunięcie konta” lub wysłanie stosownego żądania do Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kaufland.pl lub telefonicznie pod numer 800 300 062. 

15.4. Kaufland uprawniony do zmiany bądź likwidacji Programu Lojalnościowego w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn:

15.4.1. zmiany przepisów prawa uniemożliwiających świadczenie Usług;

15.4.2. wystąpienie trwałych przeszkód technicznych lub technologicznych uniemożliwiających świadczenie Usług;

15.4.3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Kaufland dotychczasowych funkcjonalności lub Usług.

W takiej sytuacji Kaufland poinformuje Uczestników z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu o planowanych działaniach w formie komunikatu zamieszczonego w Aplikacji oraz wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail albo numer telefonu podany przez Uczestnika. W przypadku likwidacji Programu,  umowy zawarte z Uczestnikami przez Kaufland ulegają rozwiązaniu, w terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, bez wpływu na prawa nabyte Uczestników.

15.5. Uczestnik i Posiadacz Konta Kaufland w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Kaufland mogą odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi, bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą poczty e-mail na adres kontakt@kaufland.pl. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać, znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

16. Zmiana Regulaminu

16.1. Kaufland może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem zasad wynikających z pkt 16.2. poniżej.

16.2. Zmiany Regulaminu mogą być dokonane z ważnych przyczyn dotyczących: (i) poprawy bezpieczeństwa, (ii) zapobiegania nadużyciom, (iii) poprawy ochrony prywatności Uczestników, (iv) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie Usług, (v) usprawnienia działania Programu, Serwisu lub Aplikacji, (vi) poprawy obsługi Klientów, (vi) dodania nowych, opcjonalnych funkcjonalności, z których Użytkownik może dobrowolnie korzystać. Wprowadzane zmiany pozostają w odpowiedniej relacji do zaistniałych przyczyn. W zakresie dotyczącym zawartych umów z Uczestnikami, zmiany będą dokonywane bez uszczerbku dla praw nabytych Uczestników (w szczególności nabytych punktów lojalnościowych lub kuponów).

16.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Kaufland poinformuje o tym fakcie uczestników za pomocą odpowiedniego komunikatu w Aplikacji Kaufland, w Serwisie  oraz w formie wiadomości e-mail albo SMS wysłanej na adres e-mail albo numer telefonu wskazany przez Uczestnika w procesie rejestracji do Programu. W tych formach zostanie również udostępniony tekst jednolity Regulaminu.

16.4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go z Kaufland umowę o świadczenie usług, poprzez usunięcie konta Kaufland Card. 

17. Reklamacje

17.1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Usług określonych w Regulaminie.

17.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@kaufland.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.kaufland.pl/kontakt.

17.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, numeru Kaufland Card, jeśli reklamacja dotyczy usług z nią związanych; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Kaufland.

17.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Kaufland następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  dni od dnia jej otrzymania.

17.5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości przesłanej na wskazany przez niego adres e-mail.

18. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Kaufland informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

19. Ochrona danych osobowych

19.1. .Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Kaufland Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą we Wrocławiu Kaufland jako administratora danych osobowych.

19.2. Dane Klienta będą przetwarzane w celu: zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy o świadczenie usług;  realizacji prawnie uzasadnionego interesu: w celu marketingu produktów lub usług Kaufland, rozpatrywania reklamacji, prowadzenia komunikacji, w wewnętrznych celach analitycznych i statystycznych oraz – jeśli znajdzie to zastosowanie – dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; w celu realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód (otrzymywanie informacji handlowych Partnerów) oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

19.3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych,  wyrażenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku zgody – wycofania jej w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody. 

19.4. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzaniach danych osobowych została udostępniona i przekazana Klientowi przez Kaufland w ramach formularza rejestracyjnego oraz szerzej opisana w treści Polityki Prywatności Kaufland dostępnej w Aplikacji Kaufland oraz na stronie kaufland.pl/kauflandcard.

 

20. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z wykonywaniem czynności drogą elektroniczną w związku z uczestnictwem w Programie

20.1. Informacja dotyczy zagrożeń identyfikowanych jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Kaufland systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

20.2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Klienta, jest:

 • możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”, malware, „konie trojańskie”,
 • możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną,
 • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,
 • możliwość wyłudzania poufnych informacji osobistych np. haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika,
 • możliwość zainstalowania programów śledzących działanie Klienta, przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).

20.3. Kaufland informuje, że mimo stosowania rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

20.4. W celu uniknięcia wskazanych zagrożeń Klient powinien:

 • zaopatrzyć swoje urządzenia używane do korzystania z Usługi, w tym urządzenia mobilne,  w program antywirusowy,
 • stale aktualizować program antywirusowy, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku,
 • dokonywać regularnych całościowych skanów systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • instalować programy prewencyjne wykrywające i zapobiegające włamaniom,
 • używać oryginalnego systemu i aplikacji pochodzących tylko z legalnego źródła,
 • czytać wszelkie umowy licencyjne, regulaminy, itp.,
 • prawidłowo ustawić przeglądarkę internetową,
 • nie otwierać załączników poczty e-mail niewiadomego pochodzenia.

20.5. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: firewall tj. włączona zapora sieciowa, szyfrowanie transmisji danych, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia.

20.6. Konsekwentne stosowanie przez Klienta wskazanych powyżej środków bezpieczeństwa pozwala zminimalizować ryzyko potencjalnych niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z sieci Internet. 

21. Postanowienia końcowe

 21.1.  Regulamin obowiązuje od 28.02.2024 r.

 21.2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów pod następującym adresem kaufland.pl/kauflandcard-regulamin , gdzie Klienci mogą w każdym czasie go przeglądać, utrwalić a także sporządzić jego wydruk. Dodatkowo Regulamin jest dostępny w Aplikacji Kaufland oraz w Sklepach w Punktach Obsługi Klienta. 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

            OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat:

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j.
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
kontakt@kaufland.pl

 

 

 Imię i nazwisko konsumenta:

_____________________________________________________________

Adres konsumenta:

_____________________________________________________________

Niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług w ramach Programu Kaufland Card.

Data zawarcia umowy:

___________________________________________________________

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

_____________________________________________________________

 

Data:

_____________________________________________________________